Download the App!

show episodes
 
The Audience Development Forum 'Partnerships 2.0 New Creative Audiences' was an inspiring one day event which explored how to develop audiences for the arts, film and the wider creative industries by maximising (Web 2.0) technology and new partnerships. The Forum was hosted by the Scottish Arts Council and Scottish Screen - Empowered by VOXUR
 
S
Sgeul is Seanchas

1
Sgeul is Seanchas

Scottish Storytelling Forum

Unsubscribe
Unsubscribe
Monthly
 
Fàilte do ar pod-craoladh ùr, Sgeul is Seanchas, far an cluinnear measgachadh de sgeulachdan traidiseanta, eachdraidheil is èibhinn anns a' Ghàidhlig bho chuid de na seanchaidhean is bàrd as fheàrr ann an Alba. Bu toil le Fòram Sgeulachdan na h-Alba taing a thoirt do Chomhairle nan Leabhraichean agus Bòrd na Gàidhlig airson an taic agus maoineachadh airson a’ phròiseact seo. Riochdaire agus Deasaiche: Mark Gallie Preasantair: Ruairidh Greumach Deasaiche: Fiona NicDhùghaill Pròiseact taic: Mi ...
 
Loading …
show series
 
Seo dhuibh sgeulachd pearsanta air a h-innse le Ruairidh Greumach às an Eilean Sgitheanach. 's ann mu dheidhinn aon de na sinnsearan aig Ruairidh a th' ann, Aonghas MacMhaolain à Leòdhas, a bha na shaighdear anns a' Chiad Chogadh Mòr. Choisinn Aonghas tòrr chliù airson a ghaisgeachd tron a' chogadh is choisinn e an tiotal An Gaisgeach Bhuzancy bhon…
 
Dàna-Thursan ri Aibideil nan Craobhan – Adventures with the Gaelic Tree Alphabet Tha an Gille Dubh/Glèidheadair na Coille cho dubhach is e ag ionndrainn nan craobhan is a chuideachd a chaidh am fuadachadh, gu bheil e air a dhachaigh anns a’ choille a thrèigsinn gus suidhe na aonar air barr beinne, a’ fàgail nan àilleagan uile aige aig Sìne, airson …
 
Seo dhuibh sgeulachd eachdraidheil à Èirinn air a h-innse le Marcas Mac an Tuairneir. Bha long Frangach, an Leon XIII, a' seòladh eadar Portland is Corcaigh is chaidh a bhriseadh air na creagan faisg air Caoilte nuair a thàinig stoirm uabhasach. Cluinnear mun oidhirp ghaisgeil a rinn muinntir Chaoilte gus na seòlaidearan Frangach a shabhladh. This …
 
Seo dhuibh dà sgeulachd èibhinn a chruthaich Tormod Mac'illeEathain, nach maireann, air an innse le Ruairidh Gray à Uibhist a Deas. 's e 'A' Bhean-Uasal NicÌomhair à Cnoc an t-Soluis air a' Bhac' tiotal a' chiad sgeulachd, sgeulachd mu dheidhinn ban-Leòdhasach a tha a' siubhal gu Tibet gus coinneachadh ri cuideigin sònraichte. Agus 's e 'Cladh Hàll…
 
Fàilte do Sgeul is Seanchas, pod-craoladh ùr bho Fòram Sgeulachdan na h-Alba (TRACS) far an cluinnear measgachadh de sgeulachdan traidiseanta, eachdraidheil is èibhinn anns a' Ghàidhlig bho chuid de na sgeulaichean as fheàrr ann an Alba. Am mìos seo, cluinnidh sinn bho Ruairidh Mac'illeathain à Inbhir Nis leis an sgeulachd, An t-Iasg Òir. Bha Màrta…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2021 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login