The A Group public
[search 0]
More

Download the App!

show episodes
 
Building on the belief that a deeper understanding of the natural world enriches all of our lives, host Steven Rinella brings an in-depth and relevant look at all outdoor topics including hunting, fishing, nature, conservation, and wild foods. Filled with humor, irreverence, and things that will surprise the hell out of you, each episode welcomes a diverse group of guests who add their own expertise to the vast world of the outdoors. Part of The MeatEater Podcast Network.
 
កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រពន្ធ័​ព្រះគម្ពីរ ​គឺជាពន្ធ័កិច្ចដែល​បង្រៀនព្រះគម្ពីរទាំងមូលទូទាំងពិភពលោក។ ច្បាប់ដើមនៃកម្មវិធីនេះ រៀបរៀងដោយ ​លោកបណ្ឌិត​ ជេវើនឹន​ម៉ាកជី ​ហើយត្រូវបាន​បកប្រែនិងផលិតចេញជាង១០០ភាសា ចាក់ផ្សាយនៅជុំវិញសកលោក។ ​កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រពន្ធ័​ព្រះគម្ពីរ ជា​កម្មវិធីវិទ្យុ​មានរយ:ពេល30នាទី ចាក់ផ្សាយ​ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ​តាមលំដាប់នៃព្រះគម្ពីរ តាំងពីលោកុប្បត្តិ រហូតដល់ វីវរណ:។ ឥឡូវនេះ​កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រពន្ធ័​ព្រះគម្ពីរ មាននៅលើប្រពន្ធ័ អ៊ីនធឺណែតហើយ​។ យើងខ្ញុំសូមថ្លែង​អំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ដល់លោកអ្នកដ ...
 
Y2K GROUP CHAT is a series about how artists navigate through their practice and a behind the scenes look into their lives. Y2K group is an art agency and advisory focused on supporting emerging artists in New York and beyond. Follow us on Instagram: @y2kgroup and Subscribe to our YouTube channel for more content about contemporary art. #y2kgroupchat
 
Tessa Thompson stars as an idealistic young journalist trying to make a name for herself by following a group of paranormal explorers, obsessed with a seemingly harmless pastime known as the Left/Right Game. The journey takes her into a supernatural world that she and the other members of the expedition can neither handle nor survive.
 
In 1980s Los Angeles, a group of prep school boys got together to make investments together, get rich quick, and live large. But headed by a handsome and charismatic leader named Joe Hunt, the members of the self-proclaimed “Billionaire Boys Club” get sucked deeper into twisted schemes of kidnapping, torture, and revenge. The boys must stick together, or risk prison - or worse. From the makers of The Wonderland Murders, Young Charlie, and The Dating Game Killer, this six-part series is co-ho ...
 
"ভক্তিবচন" অনুষ্ঠানটি বিশ্বজুৰি বাইবেল শিক্ষা প্ৰদান কৰা পৰিচৰ্য্যাৰ এটি অংশ ৷ বৰ্তমান ১০০তকৈয়ো অধিক ভাষাত অনুদিত হোৱা এই শিক্ষাসমুহ ড. জে ভাৰ্নন মেকগিৰ দ্বাৰা প্ৰথমতে সজোৱা হৈছিল ৷ প্ৰতিদিনে ৩০ মিনিটৰ এই অনাতাঁৰ অনুষ্ঠানসমুহ এনেদৰে সুশৃংখলভাৱে সজোৱা হৈছিল যে এজন শ্ৰোতাই সহজতেই বাইবেলখন শিকিব পাৰে ৷ এতিয়া সেই অনুষ্ঠানসমুহকেই অনলাইনযোগে আপোনালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে ৷ এই অনুষ্ঠানসমুহ শুনি ঈশ্বৰৰ বাক্য শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে আমি আপোনাৰ ওচৰত অতি কৃতজ্ঞ ৷ আপুনি সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈ প্ৰতিদিনে একোটাক ...
 
ಥ್ರೂ ದ ಬೈಬಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಸತ್ಯವೇದಧ್ಯಾಯನ ಸುವಾರ್ತಾಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಮೂಲತಃ ಡಾ|| ಜೆ. ವರ್ನನ್ ಮೆಕ್‍ಗೀಯವರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಉಪಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಶ್ರೋತೃಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಸತ್ಯವೇದದ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ 30 ನಿಮಿಷದ ಅನುದಿನದ ಬಾನುಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ದೇವರವಾಕ್ಯದ ಕುರಿತು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದದರಿಂದ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವ ...
 
Description - This program is part of the worldwide Bible-teaching ministry of Thru the Bible. The series was originally designed by Dr. J. Vernon McGee and has been translated and adapted into more than 100 languages and dialects. It is intended to be a daily 30-minute radio program that systematically takes the listener through the entire Bible. Now those same programs are available to you online. We are grateful that you have chosen to begin learning more about God's Word by listening to ...
 
The Thru the Bible program is part of the worldwide Bible-teaching ministry. The series was originally designed by Dr. J. Vernon McGee and has been translated and adapted into more than 100 languages and dialects. It is intended to be a daily 30-minute radio program that systematically takes the listener through the entire Bible. Now those same programs are available to you online. We are grateful that you have chosen to begin learning more about God's Word by listening to these programs. It ...
 
Hear ye, hear ye! This is Royally Obsessed, the podcast that discusses all things Royals! Roberta Fiorito and Rachel Bowie both write about the Royals for PureWow and, each week, they discuss the latest news coming out of Buckingham Palace, Kensington Palace and beyond. Follow the show on Instagram @RoyallyObsessedPodcast and like our Facebook group, Royally Obsessed.
 
Welcome to the Cubby!...A riveting urban podcast, located and hosted in Southern California. Rooted in the heart of a group of city boys, “The Cubby” showcases and brings to life the discovery of self. Whether this is accomplished in the board room, at home, or alone at your company’s socially hosted Happy Hour.
 
James Hamblin is a doctor. Katherine Wells is not. But she has a lot of questions. Listen in as Jim and Katherine keep in touch with other journalists, experts, and friends about the latest science and health news⁠—and, more important, what to do with it.Email us with questions, stories, or feedback at socialdistance@theatlantic.com.
 
The Thru the Bible program is part of the worldwide Bible-teaching ministry. The series was originally designed by Dr. J. Vernon McGee and has been translated and adapted into more than 100 languages and dialects. It is intended to be a daily 30-minute radio program that systematically takes the listener through the entire Bible. Now those same programs are available to you online. We are grateful that you have chosen to begin learning more about God's Word by listening to these programs. It ...
 
Join the Party is a collaborative storytelling and roleplaying podcast, powered by the rules of Dungeons and Dragons. That means a group of friends create a story together, chapter by chapter, that takes us beyond the tabletop to parts unknown. In the first campaign, we explored fantasy adventure, intrigue, magic, and drama. In the newest story, we tackle science, superpowers, a better future, and the responsibility to help others. Every month, we sit down for the Afterparty, where we break ...
 
Pologalamu ya Tisanthule Baibulo ndi gawo limodzi lautumiki, ophunzitsa Baibulo, otchedwa ulendo m??baibulo (Thru the Bible). Mndandanda wamapogalamuwu unakonzedwa ndi Dr. J. Vernon McGee ndipo unatanthauzidwa mu zilankhulo zoposa zana zimodzi (100). Zinakonzedwa kuti pologalamu imodzi idzikhala ya mphindi makumi atatu (30) ndipo kuti pomaliza zidzathe kuthandiza omvera kumvetsetsa Baibulo lonse. Ndipo pakali pano mapologalamu onsewa tawaika pamakina a Intaneti. Ndife oyamika kuti mwasankha ...
 
The Ringer NBA team breaks down the latest news, trends, and transactions around the league up to five days a week. MON: 'Real Ones' with Logan Murdock & Raja Bell TUE: 'Group Chat' with Justin Verrier, Rob Mahoney & Jonathan Tjarks WED: 'Ringer NBA University' with Kevin O'Connor, Jonathan Tjarks & J. Kyle Mann (Bi-weekly) THURS: 'Real Ones' with Logan Murdock & Raja Bell FRI: 'The Answer' with Chris Ryan
 
One Shot is a podcast about role playing games. Every month, host and Game Master James D'Amato leads a group of players on a self-contained adventure. Every adventure will be wrapped up in 4-5 episodes in time for a new story, in a new system, with new players the following month. One Shot will explore ever RP system possible to give listeners a sampling of the possibilities in the wide wild of role playing.
 
In the second season of Verified, Host Natasha Del Toro and the Verified team again ask tough questions about whom we trust and why. This time, they’re investigating whether a group of women developed ovarian cancer from dusting their bodies with Johnson & Johnson’s baby powder—an iconic brand associated with innocence and comfort since the 1800s. One woman's mysterious illness snowballs into thousands of court cases, claiming that baby powder is to blame for their cancer. Verified: Dust Up ...
 
Maelezo - Neno ni sehemu ya huduma ya kimataifa ya mafundisho ya biblia nzima ya Thru The Bible. Mfululizo wa mafundisho haya kwanza yaliandaliwa na Dkt. J. Vernon McGee na kutafsiriwa kwa lugha zaidi ya mia moja na kabila. mafundisho hayo yakusudiwa kuwa ya dakika 30 kwenye radio ambayo kwa mpangilio maalum humwezesha msikilizaji kujifunza Biblia nzima. Sasa ujumbe ndizo twakusilishia kwenye mtandao. Twashukuru kwamba umeanza kujifunza mengi zaidi katika Neno la Mungu kwa njia ya ujumbe hiz ...
 
The world’s best rock & metal podcast bringing you all the latest news, cutting edge opinions, honest reviews and laughs every Friday. 100% passion, 100% honesty, 100% of the time. Join us. @notmetalpod on Twitter & Instagram. Come join the discussion with a likeminded community of music fans on the That's Not Metal Facebook Focus Group www.facebook.com/groups/TNMFocus/.
 
O programo itineraro Biblicano si iekh rig andi buki pi sea pi phuv andal i emisiunea Andi I Biblia (Thru the Bible. Kadaia seria biblicane godea sasas kerdi thar Dr. J. Veron McGee hai sasas boldine mai but de 100 ( iekh shela) ciba hai dialecturea. Kadala si kerdine te ovel iekh programa radioste te ovel 30 minuturea te lel kon ashunel mascar sea i Biblia. Akana kadala programurea i si online vash seaore tumenghe. Naisaras tumenghe ka lilean te studiien thar O Del maskar adalka programurea ...
 
Tabarira ya Rugendo ni imwe ya tabarira cia kurutana Kirikaniro cia Thru the Bible iria cikoragwo mabururi-ini maingi thiini wa thi. Dr. J. Vernon Macgee niwe wahaririirie tabarira cia mbere na ni cicokete cigataurwo na thiomi makiria ma 100. Tabarira ici o tabarira ni ya ndagika 30 na cithiite irumaniriire, na muthikiriria acithikiriria cimutwaraga nginya agatuikania Kirikaniro gi giothe. Riu tabarira ici no uhote gucithikiriria online. Twina gikeno ni tondu ni uthurite kwambiriria kwiruta ...
 
This is a podcast all about Invincible, a comic book by Robert Kirkman, Cory Walker and Ryan Ottley. Listen as a group of friends discuss the story, art, and the universe that it makes up. The episodes will cover everything from new issues, past issues, and spin-offs as well as discussing topics such as theatrical expectations, character analysis, and introducing new readers to the book.
 
Saifedean's The Bitcoin Standard Podcast is the place to discuss Bitcoin and economics from the Austrian school's perspective. Listen to the weekly saifedean.com discussion seminar, where a group of learners from all over the world discuss the website's online courses, as well as a wide variety of economic, political, and social issues, and occasionally host special guests for the discussion. The podcast also includes the most interesting interviews conducted with Saifedean on other shows.
 
Innovative Leaders Who Get Stuff Done. How do you start a business? How do you contain a virus? How do you film a documentary, change careers, or address a dilemma? What magic happens when a group of software engineers get together? These are just a few of the subjects we’ll talk about on Voyager, a podcast about innovative leaders who get stuff done. We travel through all industries to find tenacious disruptors, artists and visionaries. We dig into who they are, what they do, and how they d ...
 
War and Peace is a new podcast series from the International Crisis Group (https://www.crisisgroup.org/). Olga Oliker and Hugh Pope interview experts about all things Europe and its neighborhood from Russia to Turkey and beyond. Their guests shed new light on everything that helps or hinders prospects for peace. A podcast member of the EuroPod:https://www.bullemedia.eu/europod production network.
 
A group of friends have their lives turned upside down when they find themselves placed as the last line of defense between the everyday world and the things that go bump in the night. This actual play podcast uses Monster of the Week and other Powered by the Apocalypse games, all within the same dimension hopping narrative, to follow the Indiana Paranormal Task-force (IPT) as they are thrust into the front lines of a battle they didn't know existed.
 
Join Crisis Group Interim President Richard Atwood and Board Member and Harvard Law School Professor Naz Modirzadeh as they dive deep into the conflicts that rage around the globe with Crisis Group analysts and special guests. These experts bring a unique, on-the-ground perspective to understanding both why those conflicts persist — and what could bring them to an end.
 
The Federalist Society for Law and Public Policy Studies is a group of conservatives and libertarians interested in the current state of the legal order. It is founded on the principles that the state exists to preserve freedom, that the separation of governmental powers is central to our Constitution, and that it is emphatically the province and duty of the judiciary to say what the law is, not what it should be. This podcast feed contains audio files of Federalist Society panel discussions ...
 
Loading …
show series
 
First off, Logan and Raja get into the on-court spat between Indiana Pacers assistant coach Greg Foster and center Goga Bitadze (0:30) and J.A. Adande’s tweet saying that the play-in tournament could be bad for the league if it prevents the Celtics and Lakers from making the playoffs (10:49). Then Trail Blazers center Enes Kanter joins the show to …
 
This week on Hold Your Fire!, Richard Atwood and Naz Modirzadeh talk to Daniel Levy, president of the U.S./Middle East Project, which works in partnership with Crisis Group on Israel/Palestine. They talk about why President Mahmoud Abbas indefinitely postponed Palestinian elections, and why not holding the vote is a wasted opportunity and a disappo…
 
My guest today is my friend, Mounir Benchemled, the founder and CEO of ParaSwap. ParaSwap aims to solve the liquidity problem in crypto markets by bringing every exchange protocol into one platform. Their goal is to empower users with the most competitive market prices and the highest liquidity. Currently, they exclusively handle Ethereum and ERC-2…
 
Join us, EXCLUSIVELY ON OUR DIGITAL WEBSITE, for the third installment of our highly-anticipated 7-part series release: The Cubby_S4-Bonus 3/7_Difficult TED “The Cubby Presents: A Dialogue - Exclusive Interviews” This trilogy episode is geared towards the motivational construct we all seem to crave. What is it about motivational speaking that moves…
 
It was on Good Friday, 2nd of April 2021, that rioting erupted in a corner of Northern Ireland’s vibrant capital Belfast. In days, violence spread. It was on a scale that hadn’t been seen for years.With fears of a return to the troubled period of violence from Northern Ireland’s past, Tanya Beckett asks if the fragile peace is under threat.Produced…
 
One year after selling Responsible Pest & Scorpion Services to Certus, Darin Huffaker recalls the glory and not-so-glory days. From California to Arizona to Idaho, Darin and his brother, David Huffaker, made big moves along the way. Darin is quick to share mistakes, and how the siblings journeyed together in this turnaround. Responsible found top-l…
 
Kevin O’Connor and J. Kyle Mann discuss the development of some of the young stars in the league, including Zion Williamson (3:32), LaMelo Ball (9:57), and Michael Porter Jr (45:16). They also discuss which players could be named to the All-Rookie teams (30:15). Hosts: Kevin O’Connor and J. Kyle Mann Production Assistant: Isaiah Blakely Learn more …
 
Join Alex, Helen, Bryn, Lydia, and Ben as they meet the architects of a possible solution. This week Azu offers a piggyback, Hamid washes up, Zolf is gonna bust in, and Cel gets very focused. Content Notes: Taunting & insults Disinfection Hiveminds & mind control Discussion of: food, microaggressions, fatigue & workaholism Mentions of: disability &…
 
Episode Notes If you want to help us the best thing you can do is review us on iTunes so we can reach more people If you want to talk to us we are @marxmadnesspod on twitter and marxmadnesspod@gmail.com Logo by @commissartist on twitter go look them up if you need any sweet commissions or artwork by comrades for comrades reach out to them at commis…
 
Justin and Rob open the show with reactions to a solid outing from Marc Gasol in the Lakers' win against the Nuggets and then discuss if the Lakers should be in panic mode (02:00). They also react to ESPN’s Marvel-themed broadcast (17:00). Later, they are joined by The Ringer’s J. Kyle Mann and Dan Devine to discuss their rankings of the top 25 pla…
 
Described by Jordan Peterson as "frighteningly smart", Allen Farrington is a member of saifedean.com who has written some excellent essays on bitcoin, and also spent an enormous amount of time studying the work of various fiat intellectuals, so you don't have to. He joins us for a deep dive into why fiat intellectuals have such a hard time understa…
 
James Naughtie and a group of readers talk to Australian author Liane Moriarty about her New York Times bestselling novel Big Little Lies. Set in the sunny world of Pirriwee Public Primary School in the beautiful North Shore area of Sydney, there’s a dark thread of hidden violence running under the surface of the novel. Liane Moriarty sets an unexp…
 
My guest today is my friend, Jennifer Harding-Marlin, Partner at JH Marlin Law. JH Marlin is a leading St.Kitts & Nevis law firm, specializing in Citizenship by Investment & Corporate Commercial Law. Their clients range from individuals to major international corporations. Their team of highly qualified lawyers are committed to providing results or…
 
Now THIS is time-looping! The LT3 are putting the clues together and trying to track down the man in the black trench coat before too many time loops get looped. Val gets fired up. Milo cues yakkity sax. Aggie destroys a new friend. New Streaming Live Show! - A springtime live show set in LTC! May 13th, 8 PM ET (or afterward with a VOD)! Buy your t…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2021 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login